За Нас

МЕМОРАНДУМ

Ние, присъединилите се към този Меморандум стопански организации,
–    вярваме, че настоящите динамични времена изискват по-активно регионално сътрудничество между икономическите субекти от България, Евроазиатския регион и страните от света. Отчитаме, че държавите от този регион и света би трябвало да търгуват и инвестират повече помежду си, като по този начин ще бъдат по-малко зависими от сериозните сътресения на световните пазари,
–    целим създаването на партньорска мрежа от стопански организация от евроазиатския регион и света в името на изграждането на по-ефективно сътрудничество, насърчаване на нови инициативи в областта на инвестициите и търговските практики, както и осигуряване на по-висок икономически растеж на страните от този регион, във връзка с което се съгласихме за следното:

 1. Създава се Евро-азиатска асоциация за бизнес, култура и приятелство за икономическо сътрудничество /ЕААБКП/ която не е ограничена от срок за съществуване.
 2. Общността ще насърчава и подпомага дейността на членуващите в нея стопански организации с цел разширяване на търговско-икономическите отношения между страните от Евроазиатския регион, света и България, като:
  – съдейства за установяване на сътрудничество между икономически субекти от представляваните страни и за развитие на връзките, създадените между тях;
  – подпомага сътрудничеството между членовете на Общността посредством разширяването на обема на информацията, с която разполагат във всеки един момент, чрез постоянна размяна между тях на данни, справки, анализи и т.н., включително и чрез създаването на интернет страница на ЕААБКП;
  – предлага улеснения и облекчения за посещението на бизнесмени от една в друга от страните на членовете на Общността и по-рационално използване на деловите пътувания за постигане на по-горе поставените цели.
 3. Членовете на Общността ще се подпомагат един друг, както и ще подкрепят препоръчани от тях стопански организации, като в рамките на своите възможности предоставят или организират, включително, но не и изчерпателно:
  – консултации по стопанска дейност: предоставяне на бизнес информация; изготвяне на икономически профил на икономически субекти; обслужване на членовете при осъществяване на търговска дейност; планиране, развитие и управление на персонала; патенти, търговски марки и защита на индустриалната собственост; приложение и изисквания на търговски и митнически режими; оценка на активи и цели предприятия;
  – консултации по правни въпроси: регистрация на дружества; изготвяне на търговски и специфични договори; спорове от нарушени договорни отношения;
  – консултации по проекти за инвестиране: изготвяне на проектни предложения за финансиране; разработване на бизнес-планове и проекти; подготовка на тръжни и конкурсни документи; предоставяне на информация по финансови и застрахователни въпроси;
  – консултации по маркетингови проучвания: вътрешен и международен пазар; изготвяне на анализи и стратегии за развитие; информация за състоянието на определен сектор, отрасъл или регион, стокови пазари и цени;
  – консултации по данъчни въпроси;
  – офиси и представителство на членовете на ЕААБКП зад граница.
 4. Членове на Общността могат да бъдат стопански организации (търговски дружества, концерни, холдинги и т.н.), регистрирани по националните законодателства на страни от Европа, Азия и света.
 5. Приемането за член на ЕААБКП става след писмено изразено желание за присъединяване към този Меморандум, отправено към Координатора на Общността. Той информира посредством електронната поща нейните членове за постъпилото искане. Ако в седемдневен срок от изпращането на уведомителното писмо не постъпи писмено възражение от член на ЕААБКП, Координаторът издава Сертификат за членство на присъединилата се стопанска организация.
 6. Членството се прекратява с писмено изразено желание за това, отправено до Координатора на Общността, от момента на неговото получаване.
 7. Общността избира помощник-координатори за всяка представена в ЕААБКП страна.
 8. Седалището на общността се намира в гр. София, ул. „Нишава“ 99, офис 1, Република България. Допълнителен адрес: Гр. София, ул. „Герганица“ 7, ап. 14, тел. +359888708366
 9. Работни езици на ЕААБКП са български, руски и английски.
 10. Текстовете на този Меморандум могат да се изменят, допълват и отменят, ако две трети от членовете на Общността подкрепят подобни промени.