Услуги

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ОЦЕНКИ:

Първоначални консултации на заинтересовани лица за общата икономическа среда и инвестиционен климат, спецификите на местния пазар и добрите световни практики, приложими в България.

Изготвяне на професионална оценка и експертиза на конкретен проект или инвестиция на възложителя, както и на потенциала му за реализация в съответствие с българското законодателство и административните и регулаторни изисквания.

Услугите обхващат както оценка и позициониране на конкретен проект, така и идентифициране на пазарните сегменти – състояние, обороти, стратегически и оперативни цели, съществуващи проблеми, предимства и др.

ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ:

Услугите, които предлагаме на нашите клиенти, могат да бъдат предоставени във формата на пазарни анализи и проучвания:

Общ преглед на сектора

Анализ на отделен пазарен сегмент

Маркетингово проучване, Анализ на целевите групи

Анализ на икономическата целесъобразност на проект

Проучване за оптимално развитие на проект или инвестиция

.

ДАНЪЧНИ И ПРАВНИ УСЛУГИ:

Данъчни услуги:

Данъчни услуги в областта на корпоративното данъчно облагане;

Консултации относно ДДС и мита;

Възможност за финансиране от Eвропейски програми и фондове

Съдействие при участие в процедури по ЗОП (Закон за обществени поръчки) и публично-частно партньорство, концесии;

Консултантски услуги, свързани с данък върху доходите на физическите лица;

Счетоводни услуги.

Правни услуги:

Търговското право;

Корпоративното право;

Вещното право;

Трудовото право и социално осигуряване;

Защита на конкуренцията;

Банковото право;

Корпоративно право:
Предлагаме на нашите клиенти правни съвети и съдействие в областта на корпоративното право, включително:

Консултации относно избор на форма за упражняване на съответния бизнес; изготвяне на необходимите документи за учредяване на дружества, за регистрация на клонове и търговски представителства;

Вписвания в Търговския регистър и други необходими вписвания и регистрации;

Изготвяне на дружествени документи;

 

ДРУГИ УСЛУГИ:

Съдействие или осъществяване за ваша сметка на наемане или закупуване на офиси и жилищни помещения по уточнени от вас критерии;

При необходимост от закупуване на парцел за строителство и строеж на сгради-оказване на съдействие или осъществяване от ваше име на прецизен подбор, проектиране, строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация новопостроената сграда с всички необходими за дейността разрешителни или регистрационни документи;

Съдействие или осъществяване от ваше име на внимателен подбор на персонал;

Осъществяване на непрекъснат контрол на работещата фирма по всички съвременни способи-таен клиент, внезапни проверки, независим одит.

ВСИЧКО ТОВА МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОД ФОРМАТА НА ДОКЛАД НА ИЗБРАН ОТ ВАС ЕЗИК

.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

1.СДРУЖЕНИЕТО РАЗПОЛАГА С МНОЖЕСТВО ГОТОВИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ В РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА:

Възобновяеми енергийни източници;

Енергетика;

Земеделие;

Туризъм;

Недвижими имоти;

Хранителна индустрия;

Лека промишленост;

Рекламни услуги;

Военна – специална продукция

2.СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДЛАГА (ПРОДАВА) ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА:

Земеделие;

Туризъм;

Хранителна индустрия (млечни продукти; винопроизводство);

Лека промишленост;

Рекламни услуги;

Военна – специална продукция

3.СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДЛАГА (ПРОДАВА) ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА - СЛИВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ:

Пълно консултиране;

Проучване на пазара, идентификация на потенциалните бизнеси за придобиване;

Реклама по всички наши канали с цел намиране на подходящи бизнеси за придобиване;

Активен маркетинг и провеждане на първоначални разговори с компании, отговарящи на Вашия интерес;

Посредничество при преговори и защита на Вашите интереси;

Оформяне на необходимата документация по сделката;

Правна защита;

Допълнителен набор от професионални „after-sale“ услуги свързани с успешното поемане на новопридобития бизнес, овладяване на структурата и постигане на ефективност в дейността