Алианс България Франция Елзас 2012

Алианс България – Франция Елзас 2012 е учреден на 07.11.2012 г.

Алиансът представлява неправителствена гражданска организация и има амбицията да активизира българо – френските отношения, както и да гради мостове на приятелство и сътрудничество в областта на културата, политиката и икономиката със всички страни от света. Алиансът е пропит от идеята, че народите произхождат от исторически свободни общности и че духът на свободата е заложен в тях.

Съвременния свят живее под знака на тероризма и човечеството е изправено пред редица глобални въпроси.

Алиансът ще подкрепя усилията на Европейския съюз и световните институции за създаване и утвърждаване на един мирен и справедлив свят.

Алианс България – Франция Елзас 2012 развива своята дейност в няколко области:

  1. Културна– подпомага усилията на българското и чуждестранните правителства в областта на културните взаимоотношения и духовната сфера.
  2. Политическа– работи за активното сътрудничество и побратимяването на местните териториални и общински власти.
  3. Икономическа– подкрепя частната инициатива и бизнес контактите между България и останалите страни, предоставя необходимата актуална икономическа информация, насърчава интеграционните процеси, запознава с бизнес средата и законодателството в България и света, създава собствени икономически структури и насърчава равноправните икономическите контакти в глобалния свят. В тази връзка Алиансът е важна и неотменима част от Европейската Индо – Азиатска Асоциация за бизнес, култура и приятелство, Български строителен и търговски консорциум, Българо – индонезийска търговско промишлена палата, Българо – иранска търговско промишлена палата.
  4.  Активно подпомагаполитическото, икономическото и културно сътрудничество между държавите в света, обединява усилията на компетентните държавни органи, членовете на движението и всички заинтересовани лица, ускорява въвеждането на съвременния световен опит, обучение и семинари за повишаване квалификацията на експертите, изготвяне на анализи и проучвания, създаване на целеви работни групи и регионални клонове.

  5.  Алианс България – Франция Елзас 2012 има амбицията да разшири своята дейност и да сътрудничи с държави от всички континенти, активно да работи и съзижда в дух на приятелство, взаимно зачитане, мирен подход, равнопоставеност в международните отношения и конструктивизъм. Основна цел на гражданската структура е да защитава каузи и идеи в интерес на обществения, икономически и социален просперитет на всички държави, но съобразен с историческата, политическа, икономическа и духовна специфика на отделните страни

Ръководен орган на Алианс България – Франция Елзас 2012 е Общото събрание.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат държавата, държавни институции, общини, юридически и физически лица.

Сдружението може да извършва консултантска, издателска и рекламна дейност, да организира курсове за обучение, както и друга стопанска дейност, разрешена от закона.

Алианс България – Франция Елзас 2012 осъществява дейност в обществена полза и се ръководи от Управителен съвет с Председател Веселин Кошев, Изпълнителен директор Георги Шопов и членове проф. д-р Диана Гергова, Александър Георгиев, Златка Иванова и Емил Тончев.

Координати за връзка: Веселин Кошев, София 1616, кв. „Бояна“, ул. „Герганица“ №7.

тел. + 359 2 870 60 40, мобилен + 359 888 70 83 66, e-mail: bfa2012@abv.bg