Услуги

Български строителен и търговски консорциум

предлага пълна гама от услуги за успешно осъществяване на Вашия бизнес.

Чрез работата с Български строителен и търговски консорциум

 получавате достъп до широка мрежа от бизнес контакти и партньори.

Предимства за бизнеса

Защо да инвестирате в България:

България е държава членка на Европейският съюз и НАТО

Регистрацията на търговско дружество е бърза процедура

Минималният капитал на дружествата с ограничена отговорност е 1,00 EUR

В България можете да разчитате на:

Висококвалифицирана и Многоезична работна ръка

Добър бизнес климат

Стабилна банкова система

Експертни услуги за бизнеса

Български строителен и търговски консорциум ще помогне на Вашето предприятие да постигне успех. Заедно ще достигнем до нови хоризонти

.

Правни услуги

Търговското право

Корпоративното право

Вещното право

Трудовото право и социално осигуряване

Консултации относно избор на форма за упражняване на съответния бизнес; изготвяне на необходимите документи за учредяване на дружества, за регистрация на клонове и търговски представителства

Вписвания в Търговския регистър и други необходими вписвания и регистрации

Изготвяне на дружествени документи

Посредничество при преговори и защита на Вашите интереси

Оформяне на необходимата документация по сделката

Консултантска дейност свързана с недвижими имоти

Проучване, подбор и съдействие при наемане или закупуване на офиси и жилищни помещения по уточнени от вас критерии

Проучване, подбор и консултация за закупуване на парцели за строителство и строеж на сгради-оказване на съдействие или осъществяване от ваше име на прецизен подбор

Проектиране, строеж, довършителни работи, оборудване и въвеждане в експлоатация новопостроени сгради с всички необходими за дейността разрешителни или регистрационни документи

Извършване на смяна на предназначение на строителни обекти според нуждите и целите на инвестицията

Инвеститорски контрол

Данъчни услуги

Данъчни услуги в областта на корпоративното данъчно облагане

Консултации относно ДДС и мита

Възможност за финансиране от Eвропейски програми и фондове

Съдействие при участие в процедури по ЗОП (Закон за обществени поръчки) и публично-частно партньорство, концесии

Рeкламни услуги

Рекламни и комуникационни стратегии

Рекламно планиране

Позициониране и управление на рекламни кампании

Графичен дизайн

Интернет маркетинг и реклама

Изработване на интернет страница

Печатна реклама

Външна реклама

.

Консултантски и административни услуги

Съдействие или осъществяване от ваше име на внимателен подбор на персонал

Осъществяване на непрекъснат контрол на работещата фирма по всички съвременни способи-таен клиент, внезапни проверки, независим одит

Реклама по всички наши канали с цел намиране на подходящи бизнеси за придобиване

Маркетинг проучване за продукти и услуги за внос/износ

Активен маркетинг и провеждане на първоначални разговори с компании, отговарящи на Вашия интерес

Допълнителни ползи

Данъчното облагане в България е с атрактивни данъчни ставки:

10% е корпоративният данък върху данъчните печалби на дружествата

10% данък върху доходите на физическите лица

20% данък върху добавената стойност

5%  данък при източника върху разпределението на дивиденти и върху ликвидационни дялове

0% данък при източника върху дивиденти за компании от ЕС

Издателска дейност

Този раздел включва дейности по предпечат, печат и издаване на книги и други непериодични издания (брошури, проспекти и др.)

България предлага:

Много добри условия за зимен и летен туризъм

Красиви природни феномени

Богата история. България е създадена 681 г.

Вкусна кухня