за фирмата ТОБО ООД

ТОБО ООД има изградена структура с опит в проучването, оценка на ефективността, работно проектиране на всички инженерни части с ангажимент за съгласуването им със одобряващите инстанции, супервайзерство както и извършването на всички строително-ремонтни работи и дейности.

Структура
Фирмената структура е изградена от следните 11 отдела: Архитектурен, Конструктивен, Геодезически, Инженерен, Правен, Счетоводен, Снабдяване, Административен, Проучване, Недвижими имоти и Информационен.
Групата ТОБО ползва голям брой асоцирани специалисти - технолози, геолози, еколози, специалисти по вертикална планировка и ландшафт както и певече от 85 строителни работници.

Банкови гаранции
Строителна фирма ТОБО дава банкова гаранция както за коректното спазване на срока за изграждане, така и за качеството на извършените дейности за всеки един от изгражданите обекти. Компанията предоставя също гаранция за период от 12 месеца след приемането на обекта под формата на гаранционен фонд. Размерът на гаранцията зависи от периода, характера и сложността на конкретните строителни, ремонтни и реновационни дейности, извършвани от фирмата. По време на гаранционния период условията на обезщетяване са обект на преговори с клиента. Гаранциите се съхраняват в Обединена Българска Банка, която ТОБО ползва като партньор при извършване на всички финансови операции.

Срокове за изпълнение
На база на проектната документация и чертежи ТОБО ООД преценява срока за извършването на всички необходими строителни, ремонтни и реновационни дейности в месеци. Продължителността зависи от конкретните технически параметри, като размер, характер и специфика на конкретния проект. На тази основа се изработват съответните графици за дейностите и се уточняват детайлите с инвеститорите като ТОБО ООД поема всички необходими контакти и договаряния с подизпълнителите

Организация
Всеки инвестиционен проект е индивидуален. Ето защо всеки един проект се проучва в детайли от всеки един от отделите във фирмата, като се съставят прецизни и подробни количествени сметки.
Инвеститорът се запознава и получава мостри, каталози и сертификати за всички необходими строителни материали и оборудване. Всички дейности и материали се извършват и отговарят на Българския Държавен Стандарт (БДС). С оглед на пълното задоволяване изискванията на инвеститора за качество на изпълнението то се доказва от компания супервайзер. Изпълнението на всички дейности на стройтелната площадка, вертикалната планировка, строителни дейности, вътрешните и външните сградни инсталации са обект на непрекъснат контрол от специалистите в съответните отдели. По време на стройтелните дейности ТОБО ООД се грижи за регулярното снабдяване и складиране на необходимите материали съгласно съответните нужди и графици.
ТОБО ООД във всяка една дейност отговаря за сигурността и безопастността на строителната площадка, своя персонал и техника.

http://tobo-bg.com