Услуги

There are no translations available.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:


КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ОЦЕНКИ:

 • Първоначални консултации на заинтересовани лица за общата икономическа среда и инвестиционен климат, спецификите на местния пазар и добрите световни практики, приложими в България.
 • Изготвяне на професионална оценка и експертиза на конкретен проект или инвестиция на възложителя, както и на потенциала му за реализация в съответствие с българското законодателство и административните и регулаторни изисквания.
 • Услугите обхващат както оценка и позициониране на конкретен проект, така и идентифициране на пазарните сегменти - състояние, обороти, стратегически и оперативни цели, съществуващи проблеми, предимства и др.

ПАЗАРНИ АНАЛИЗИ:
Услугите, които предлагаме на нашите клиенти, могат да бъдат предоставени във формата на пазарни анализи и проучвания:

 • Общ преглед на сектора
 • Анализ на отделен пазарен сегмент
 • Маркетингово проучване, Анализ на целевите групи
 • Анализ на икономическата целесъобразност на проект
 • Проучване за оптимално развитие на проект или инвестиция

ДАНЪЧНИ И ПРАВНИ УСЛУГИ

Данъчни услуги:

 • Данъчни услуги в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • Консултации относно ДДС и мита;
 • Възможност за финансиране от Eвропейски програми и фондове
 • Съдействие при участие в процедури по ЗОП (Закон за обществени поръчки) и публично-частно партньорство, концесии;
 • Консултантски услуги, свързани с данък върху доходите на физическите лица;
 • Счетоводни услуги.

Правни услуги:

 • Търговското право;
 • Корпоративното право;
 • Вещното право;
 • Трудовото право и социално осигуряване;
 • Защита на конкуренцията;
 • Банковото право;

Корпоративно право:
Предлагаме на нашите клиенти правни съвети и съдействие в областта на корпоративното право, включително:

 • Консултации относно избор на форма за упражняване на съответния бизнес; изготвяне на необходимите документи за учредяване на дружества, за регистрация на клонове и търговски представителства;
 • Вписвания в Търговския регистър и други необходими вписвания и регистрации;
 • Изготвяне на дружествени документи;

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Съдействие или осъществяване за ваша сметка на наемане или закупуване на офиси и жилищни помещения по уточнени от вас критерии;
 • При необходимост от закупуване на парцел за строителство и строеж на сгради-оказване на съдействие или осъществявне от ваше име на прецизен подбор, проектиране, строеж, оборудване и въвеждане в експлоатация новопостроената сграда с всички необходими за дейността разрешителни или регистрационни документи;
 • Съдействие или осъществяване от ваше име на внимателен подбор на персонал;
 • Осъществяване на непрекъснат контрол на работещата фирма по всички съвременни способи-таен клиент, внезапни проверки, независим одит.

ВСИЧКО ТОВА МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОД ФОРМАТА НА ДОКЛАД НА ИЗБРАН ОТ ВАС ЕЗИК

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

1.СДРУЖЕНИЕТО РАЗПОЛАГА С МНОЖЕСТВО ГОТОВИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ В РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ В РАЗЛИЧНИСФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА:

 • Възобновяеми енергийни източници;
 • Енергетика;
 • Земеделие;
 • Туризъм;
 • Недвижими имоти;
 • Хранителна индустрия;
 • Лека промишленост;
 • Рекламни услуги;
 • Военна – специална продукция

2.СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДЛАГА (ПРОДАВА) ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА:

 • Земеделие;
 • Туризъм;
 • Хранителна индустрия (млечни продукти; винопроизводство);
 • Лека промишленост;
 • Рекламни услуги;
 • Военна – специална продукция

3.СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДЛАГА (ПРОДАВА) ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ИКОНОМИКАТА - СЛИВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ:

 • Пълно консултиране;
 • Проучване на пазара, идентификация на потенциалните бизнеси за придобиване;
 • Реклама по всички наши канали с цел намиране на подходящи бизнеси за придобиване;
 • Активен маркетинг и провеждане на първоначални разговори с компании, отговарящи на Вашия интерес;
 • Посредничество при преговори и защита на Вашите интереси;
 • Оформяне на необходимата документация по сделката;
 • Правна защита;
 • Допълнителен набор от професионални "after-sale" услуги свързани с успешното поемане на новопридобития бизнес, овладяване на структурата и постигане на ефективност в дейността

part