Remix ingineering

„РЕМИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ e организация, посветена на прилагането на разходно ефективни и екологични технологии при строителството, ремонт и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения – студено рециклиране на асфалт, циментова стабилизация, горещо рециклиране и много други съпътстващи услуги и дейности.
Имайки предвид доказаните предимства на новите технологични решения и опита който имаме, се постигат кратки срокове, високо качество на изпълняваните строително монтажни работи и по-ниска себестойност.
Участваме в изпълнението на пътно строителни проекти с високотехнологични интегрирани системни решения с цел достигането на оптимални финансови резултати и опазването на околната среда.
Постоянна и основна наша цел е да предоставяме знания, ноу-хау, и технологии така, че възложителят да може да намали чувствително разходите и срока на изпълнение.
Нашите партньори в Европа („Терра – микс“ - Австрия и „Инреко“ – Дания) са неоспорими лидери на пазара на горещо и студено рециклиране и много други специализирани дейности. Работим с високо квалифициран и опитен технически екипи от Австрия, Германия, Дания и Унгария.
С придобитият опит, кадрови потенциал, технологична въоръженост и доброто финансово състояние, групата е конкурентно способен участник при изграждане и рехабилитация на инфраструктурни обекти от всякакъв вид и сложност
В световната пътностроителна практика в все по-голямо внимание се отделя на технологии, при които се използват материали от съществуващите повредени настилки, като по този начин отпада необходимостта от разработването на нови кариерни стопанства с присъщите им отрицателни ефекти върху природната среда и се постига икономия на транспортни разходи.
Студеното рециклиране на пътни настилки е един от съвременните методи, който дава възможност за бързо възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на настилката. Създава се нов еднороден пласт с определена дебелина и с високи якостни характеристики. То може да обхваща както нарушения повърхностен пласт, така и всички повредени пластове от конструкцията на пътната настилка, като към рециклирания материал се добавят необходимите стабилизиращи вещества.
Машините за рециклиране и стабилизиране, с които се работи са специално проектирани да имат възможност да рециклират дебели слоеве настилка с един обход (до 50 см.) и с производствен капацитет от 6 000 – 8 000 м2 на ден.
За да можем да изготвим конкретно ценово предложение, за изпълняван и/или планиран проект ще ни е необходимо количествена информация на работите по проекта и техническите изисквания.
Желаем и очакваме устойчиво и дългосрочно сътрудничество с партньори и клиенти в България и други страни. Фокусираме се основно върху специални и иновативни технологии и се стремим се към взаимноизгодни отношения основани на доверие.
Винаги се ангажирваме да предложим професионални услуги, конкуренто ценово предложение и да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията заложени в проектната документация и техническата спецификация.

remix1

 

 

 

 

 

 

mail