Business Managment Services

There are no translations available.

КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ФИРМАТА

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО :
INRECO e международна фирма, от датски произход, създадена с цел да внедри и разшири специал-
ните, екологични и икономични пътни ремонтно-възстановителни технологии, оборудвания и съоръже-
ния, които се използват от много години и с голям успех в страните на Европейската Общност.

ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО :
 нашето дружество - въз основа на собствения си опит в чужбина - има особено значение в област-
та на експлоатирането, възстановяването на пътищата и повторната употреба на асфалта.
 с нашите технологии, при всяко възстановяване или ново строителство, възложителят може да
намали чувствително разходите и срока на изпълнение.
 нашата заемана позиция в тази област постоянно се подобрява чрез удовлетворяване изисква-
нията на възложителите, с качествено изпълнение на работите и внедряването на системата ISO
9001
 нашите дългосрочни цели включват участието ни в по-голяма степен в новите строителства,
възстановявания, ремонт или заздравяване на пътища, едновременно с въвеждането и разши-
ряването на новите иновативни технологиите.
 предприемат се все по-строги мерки за опазване на околната среда.

СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВОТО:
Inreco при всички работи закупува и работи с асфалтови смеси, приготвени във фиксирани станции
или материали със сертификат за качество или техническо разрешение. Качеството на изпълняваните
работи е гарантирано с доклади за извършен анализ и лабораторни тестове, направени в станциите или
на място. Преди изготвянето на приемателно-предавателните протоколи при завършването на работите,
изпитанията за сертифициране във всички случаи се правят - в съответствие със системата за контрол на
пътищата - в акредитирани лаборатории. Нашите подизпълнители, преди възлагане на работите, са сер-
тифицирани и квалифицирани, документите са управлявани и третирани при безопасност, изпъл-
нението на работите е регламентирано според съответните адекватни инструкции и технологии.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ДРУЖЕСТВОТО:
Нашето дружество е на разположение на Възложителите с традиционни и специални технологии в
областта на пътните работи, най-вече с ремонта, възстановяването и заздравяването на пътните
настилки с технологията за повторна употреба (рециклиране) на материалите на място (c методи за
студено или топло изпълнение), съответно с метода на стабилизиране (cъс свързващите елементи
Dorosol, Doroport, цимент или вар), който все повече навлиза на Европейския пазар.
Освен тези дейности, изпълняваме работи по фрезоване на бетонови или асфалтови настилки,
битумни слоеве за защита на повърхностите с иновативни методи, като по този начин заемаме важно
място в областта на използването на тези технологии.


Inreco, с квалифицирания си персонал може да ви предостави следните услуги:
I. Изпълнение на стабилизиран баластов слой
II. Стабилизиране на почвата
III. Фрезоване на асфалтови или бетонови настилки
IV. Изпълнение на банкети или разширяване на пътища
V. Разчупване или издълбаване на бетоновата повърхност
VI. Компактност на почвата в дълбочина
VII. Студено рециклиране
VIII. Топло рециклиране
IX. Едновременно трошене – смесване на камъни, буци, бетон
X. Подгряване на пътни повърхности, индустриални подове.

      bms-inreco-logo2 

 

 

 

 

 

 

mail