За нас

 

МЕМОРАНДУМ

Ние, присъединилите се към този Меморандум стопански организации,
-    вярваме, че настоящите динамични времена изискват по-активно регионално сът-рудничество между икономическите субекти от България, Евроазиатския регион и страните от света. Отчитаме, че държавите от този регион и света би трябвало да търгуват и инвестират повече помежду си, като по този начин ще бъдат по-малко зависими от сериозните сътресения на световните пазари,
-    целим създаването на партньорска мрежа от стопански организация от евроазиатс-кия регион и света в името на изграждането на по-ефективно сътрудничество, на-сърчаване на нови инициативи в областта на инвестициите и търговските практи-ки, както и осигуряване на по-висок икономически растеж на страните от този ре-гион, във връзка с което се съгласихме за следното:

1. Създава се Европейската Индо-азиатска асоциация за бизнес, култура и приятелст-во за икономическо сътрудничество /ЕИААБКП/ която не е ограничена от срок за съществу-ване.

2. Общността ще насърчава и подпомага дейността на членуващите в нея стопански организации с цел разширяване на търговско-икономическите отношения между страните от Евроазиатския регион, света и България, като:
– съдейства за установяване на сътрудничество между икономически субекти от пред-ставляваните страни и за развитие на връзките, създадените между тях;
– подпомага сътрудничеството между членовете на Общността посредством разширя-ването на обема на информацията, с която разполагат във всеки един момент, чрез постоянна размяна между тях на данни, справки, анализи и т.н., включително и чрез създаването на ин-тернет страница на ЕИААБКП;
– предлага улеснения и облекчения за посещението на бизнесмени от една в друга от страните на членовете на Общността и по-рационално използване на деловите пътувания за постигане на по-горе поставените цели.

3. Членовете на Общността ще се подпомагат един друг, както и ще подкрепят препо-ръчани от тях стопански организации, като в рамките на своите възможности предоставят или организират, включително, но не и изчерпателно:
– консултации по стопанска дейност: предоставяне на бизнес информация; изготвяне на икономически профил на икономически субекти; обслужване на членовете при осъщест-вяване на търговска дейност; планиране, развитие и управление на персонала; патенти, тър-говски марки и защита на индустриалната собственост; приложение и изисквания на търгов-ски и митнически режими; оценка на активи и цели предприятия;
– консултации по правни въпроси: регистрация на дружества; изготвяне на търговски и специфични договори; спорове от нарушени договорни отношения;
– консултации по проекти за инвестиране: изготвяне на проектни предложения за фи-нансиране; разработване на бизнес-планове и проекти; подготовка на тръжни и конкурсни документи; предоставяне на информация по финансови и застрахователни въпроси;
– консултации по маркетингови проучвания: вътрешен и международен пазар; изгот-вяне на анализи и стратегии за развитие; информация за състоянието на определен сектор, отрасъл или регион, стокови пазари и цени;
– консултации по данъчни въпроси;
– офиси и представителство на членовете на ЕИААБКП зад граница.

3. Членове на Общността могат да бъдат стопански организации (търговски дружест-ва, концерни, холдинги и т.н.), регистрирани по националните законодателства на страни от Европа, Азия и света.

4. Приемането за член на ЕИААБКП става след писмено изразено желание за присъе-диняване към този Меморандум, отправено към Координатора на Общността. Той информи-ра посредством електронната поща нейните членове за постъпилото искане. Ако в седемдне-вен срок от изпращането на уведомителното писмо не постъпи писмено възражение от член на ЕИААБКП, Координаторът издава Сертификат за членство на присъединилата се стопан-ска организация.

5. Членството се прекратява с писмено изразено желание за това, отправено до Коор-динатора на Общността, от момента на неговото получаване.

6. Общността избира помощник-координатори за всяка представена в ЕИААБКП страна.

7. Седалището на общността се намира в гр. София, ул. „Нишава“ 99, офис 1, Репуб-лика България. Допълнителен адрес: Гр. София, ул. „Герганица“ 7, ап. 14, тел. +359888708366

8. Работни езици на ЕИААБКП са български, руски и английски.

9. Текстовете на този Меморандум могат да се изменят, допълват и отменят, ако две трети от членовете на Общността подкрепят подобни промени.